WYNURZENIA

Temat: Uczelnia Tadeusza Rydzyka nie spełnia kryteriów?
...Cuda PO........... 18 stycznia Związek Nauczycielstwa Polskiego przeprowadzi manifestację w Warszawie - zdecydował zarząd główny związku po przeanalizowaniu ankiet wypełnionych przez ponad 26 tys. nauczycieli. Jak mówił na konferencji prasowej prezes ZNP Sławomir Broniarz, planowany w przyszłym roku wzrost płac nauczycieli, wynikający ze zwiększenia o 10 proc. w stosunku do roku obecnego tzw. kwoty bazowej, służącej do wyliczenia średniego wynagrodzenia nauczycieli oraz zapowiedź obniżenia o 5 proc. składki rentowej, nie jest zadowalający. Jak wynika z ankiet, uważa tak ponad 95 proc. nauczycieli. ZNP chce rozmów z premierem Donaldem Tuskiem m.in. na temat podwyżek płac, zmian w edukacji oraz emerytur nauczycielskich. Oczekuje jak najszybszego przedstawienia przez Ministerstwo Edukacji projektu rozporządzenia w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia nauczycieli.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,902,73445726,73445726,Uczelnia_Tadeusza_Rydzyka_nie_spelnia_kryteriow_.htmlTemat: czy to prawda?
w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego, dyrektorów szkół oraz nauczycieli, co znajduje swój wyraz w § 1. 3 tego rozporządzenia
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,33,12970232,12970232,czy_to_prawda_.html


Temat: Ile lat mam na rozpoczęcie stażu w szkole???
W pierwszym roku pracy jesteś nauczycielem stażystą i z tej tabeli pobierasz wynagrodzenie. Rozpoczynasz staż automatycznie czyli nie muszisz składać wniosku do dyrektora szkoły. Odnośnie wymagań itp. regulują to ustawy: Karta Nauczyciela (Rozdz. 3- wymagania kwalifikacyjne; Rozdz. 3a- Awans zawodowy nauczycieli) Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004 w sprawie uzyskiwania stopni awansu przez nauczcieli Ustawa o Systemie Oświaty Stawka wynagrodzenia jako nauczyciel stażysta- wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym- 1160 brutto (na miesiąc!) bez dodatków typu- lata pracy, motywacyjny, wychowawstwo, czyli jakieś 772 zł do ręki (18% na różne świadczenia i 19% na...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,33,47911622,47911622,Ile_lat_mam_na_rozpoczecie_stazu_w_szkole_.html


Temat: nagrody dyrektora
KN - Art. 49. 1. Zachowuje się specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze: 1) w budżetach organów prowadzących szkoły w wysokości co najmniej 1% planowanego rocznego osobowego funduszu wynagrodzeń, z przeznaczeniem na wypłaty nagród organów prowadzących szkoły i dyrektorów szkół, 2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określa, w drodze rozporządzenia, tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ... 3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole lub placówce nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach: 2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,33,16711568,16711568,nagrody_dyrektora.html


Temat: Urlop szkoleniowy
To chyba jest raczej to: Studia podyplomowe, podnoszenie kwalifikacji w formach pozaszkolnych Uprawnienia nauczycieli skierowanych na studia podyplomowe, jak też podnoszących kwalifikacje w formach pozaszkolnych regulują przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz.U. nr 103, poz. 472, zm.: Dz.U. ... naukę w formach pozaszkolnych bez skierowania może być udzielony urlop bezpłatny i zwolnienie z części dnia pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia w wymiarze ustalonym na zasadzie porozumienia między zakładem pracy...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,33,52620426,52620426,Urlop_szkoleniowy.html


Temat: podwyżki a urlop DPZ
A co Wy na to? Oto skrót pisma. Oto treść pisma: [...przepis art.73 ust.5 ustawy - Karta nauczyciela...] ...rozporzadzenie MENiS w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego (Dz.U. z 2005 roku Nr 22, poz.181 ze zm). W paragrafie 2. w/w rozporządzenia określono wysokość mninimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla... i tu pogrubioną czcionką... nauczycieeli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin. Porównując obydwa akty prawne informuję, że nauczyciel przebywający na UdPZ w okresie od 1.09.2006 roku do 31 sierpnia 2006 roku nie powinien zostać objęty podwyżką wynagrodzenia zasadniczego od 1 stycznia 2007 roku, bowiem faktycznie nie realizuje on umowy o pracę. A ponadto wg ustawy o zmianie Karty nauczyciela z dnia 15 lipca 2004 roku Dz.U z 2004r Nr 179 poz.1845 art.9 określa, że nauczyciele którzy w dniu wejścia w życie ustawy przebywają na urlpach dla poratowania zdrowia lub pozostają w stanie nieczynnym, otrzymują wynagrodzenie przysługujące w dniu rozpoczęcia urlopu...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,33,63419080,63419080,podwyzki_a_urlop_DPZ.html


Temat: pyt do nauczycieli-bibliotekarzy
Czy dla nauczycieli należą się dodatki za prace w warunkach szkodliwych oraz dodatki za prace przy obsłudze monitorów ekranowych jak i dodatki za prowadzenie spraw bhp w szkole. Wymienione powyżej sprawy reguluje Karta Nauczyciela oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu ... zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat(Dz.U. Nr 39, poz. 455). Cytowane powyżej rozporządzenia uchyliło rozporządzenie MEN z dnia 20 kwietnia 1998 r. w sprawie wykazu ... jednostką samorządu terytorialnego określa w drodze regulaminu m.in.wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatku za warunki pracy. Szczegółowy sposób i warunki wypłacania jakichkolwiek dodatków jakie przewiduje Karta Nauczyciela nalezy do wyłącznej...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,427,73500985,73500985,pyt_do_nauczycieli_bibliotekarzy.html


Temat: Ile zarabia na uczelni...
zarobki reguluje Minister... Płace nauczycieli akademickich nie są wielką tajemnicą. zainteresowanym polecam lekturę Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania ... zainteresowanych) - doktor może zarabiać (brutto) na stanowisku asystenta 1.740,00-2.600,00 na stanowisku starszego wykładowcy 2.150,00-3.200,00 na stanowisku adiunkta 2.710,00-4.100,00 to oczywiście wynagrodzenie zasadnicze. Jeśli ma do tego nadgodziny (płatne zazwyczaj hurtem we wrześniu) albo zajęcia z zaocznymi - wynagrodzenie jest większe.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,245,39703281,39703281,Ile_zarabia_na_uczelni_.html


Temat: Stypendia doktoranckie – gdzie jest nasza kasa?!
grudnia 2006 r. w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki organizacyjne uczelni, mamy: § 12. Stypendium doktoranckie może otrzymać doktorant, który prowadzi zajęcia dydaktyczne w ramach praktyk zawodowych oraz badania naukowe ... niż 60 % i wyższa niż 100 % minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta, ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich. Podobno ustawodawca nie wskazał źródeł finansowania tych stypendiów, więc ciekawi nas na...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,16566,89562808,89562808,Stypendia_doktoranckie_8211_gdzie_jest_nasza_ka.html


Temat: do pracujących w szk. państw.
... o uszy. rozporządzenie MEN z dnia 13.01.2010 w sprawie sposobu opracowania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,21006,106555029,106555029,do_pracujacych_w_szk_panstw_.html


Temat: wynagrodzenie nauczycieli
wynagrodzenie nauczycieli Czy ktoś już zna najnowsze rozporządzenie MENiS w sprawie wynagrodzenia nauczycieli? Czy jest już gdzieś jakaś tabela płac? Czy może wypłacono komuś juz pensję według nowych stawek? U nas...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,22449,20399029,20399029,wynagrodzenie_nauczycieli.html


Temat: Wyrok Sądu Najwyższego - dodatek za wychowawstwo
Wyrok Sądu Najwyższego - dodatek za wychowawstwo (10.07) Sąd Najwyższy: Nauczyciel przedszkola to też wychowawca Sąd Najwyższy orzekł, że prawo do dotaków za wychowawstwo przysługuje także nauczycielom przedszkoli. W uchwale z 8 lipca 2008 r. (sygn. akt I PZP 3/08) SN stwierdził iż, określenie "wychowawca klasy", użyte w § 5 pkt 2 lit. a) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 ze zm.), obejmuje zarówno nauczyciela, któremu powierzono sprawowanie opieki nad oddziałem w szkole (klasą), jak i nauczyciela, któremu powierzono sprawowanie opieki wychowawczej nad oddziałem w przedszkolu. Dyskusja o prawie do dodatków za wychowawstwo dla nauczycieli przedszkola rozpętała się po piśmie MEN, w którym stwierdzono, że należą się one tylko uczącym w szkole.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,47465,82017831,82017831,Wyrok_Sadu_Najwyzszego_dodatek_za_wychowawstwo.html


Temat: Zamieszanie wokół dodatków dla przedszkolnych w...
O ignorancji i niekompetencji świadczy wypowiedź, w której ktoś używa określenia "wychowawca" w odniesieniu do nauczyciela przedszkola. W rozporzadzeniu MENiS w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy z dnia 31 stycznia 2005 r. (Dz. U. Nr 22, poz. 181) jest wyraźnie określone, komu przysługuje dodatek funkcyjny. Przysługuje on "wychowawcy klasy", a w przedszkolu nie ma klas, tylko oddziały. Również w rozporządzeniu w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół z 21 maja 2001 r. w...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,60,21220939,21220939,Zamieszanie_wokol_dodatkow_dla_przedszkolnych_w_.html


Temat: Przymus dla nauczycieli: dwie godziny pracy za ...
Ja też chcę mieć tyle dodatków : Zatem zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli[4] przy wyznaczaniu wynagrodzenia miesięcznegouwzględnia się następujące składniki: Określone w stawkach miesięcznych w stałej wysokości lub określone procentowo od tych stawek, w wysokości należnej w miesiącu nabycia prawa do nagrody: wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za wysługę lat, dodatek motywacyjny, ... pkt 2 Karty Nauczyciela[1]. Odpowiednio wyznaczoną (patrz Doradca nr 13/2001) średnią z wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw otrzymanego w okresie zatrudnienia przypadającym w danym roku szkolnym przed miesiącem uzyskania prawa do nagrody. Średnią wyznaczoną z wynagrodzeń za pracę w porze nocnej, w święta i dni wolne otrzymanych w miesiącach roku szkolnego poprzedzających miesiąc uzyskania prawa do nagrody.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,72,106930601,106930601,Przymus_dla_nauczycieli_dwie_godziny_pracy_za_.html


Temat: płakać i płacić !
płakać i płacić ! "Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu po raz kolejny oświadcza, co następuje: 1. Z dniem 21 lutego 2003 r. znowelizowane zostało rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli ... (Dz. U. Nr 39, poz. 455 z późn. zm.). W oparciu o upoważnienie do określania ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego utworzona została ścieżka legalnego wypłacania nauczycielom dodatkowego wynagrodzenia za przeprowadzanie egzaminu dojrzałości: wprowadzono możliwość przyznania dodatku motywacyjnego m.in. za pracę przy egzaminach dojrzałości. Jest to regulacja szczególnie korzystna dla nauczycieli, pozwala bowiem dyrektorom szkół na przyznawanie dodatków z tego tytułu niezależnie od tego, czy wcześniej przewidziano taką możliwość w regulaminie wynagradzania obowiązującym w danej JST." www.men.waw.pl/
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,73,6281500,6281500,plakac_i_placic_.html


Temat: zapłata za wykonaną pracę
oparciu o upoważnienie do określania ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego utworzona została ścieżka legalnego wypłacania nauczycielom dodatkowego wynagrodzenia za przeprowadzanie egzaminu dojrzałości: wprowadzono możliwość przyznania dodatku motywacyjnego m.in. za pracę przy egzaminach dojrzałości. Jest to regulacja szczególnie korzystna dla nauczycieli, pozwala bowiem dyrektorom szkół na przyznawanie dodatków z tego tytułu niezależnie od tego, czy wcześniej przewidziano taką możliwość w regulaminie wynagradzania obowiązującym...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,554,6450112,6450112,zaplata_za_wykonana_prace.html


Temat: Proszę o poradę w sprawie urlopu dla ON
prawna: Ustawa o rehabilitacji zawodowej i spo-łecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z 27 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 123 poz. 776 z późn.zm.) i rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 22 maja 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania zwolnień od pracy osobom o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym (Dz. U. Nr 100,...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,488,54870507,54870507,Prosze_o_porade_w_sprawie_urlopu_dla_ON.html


Temat: Zasiłek na zagospodarowanie-pytanie
Zasiłek na zagospodarowanie może zostać przyznany nauczycielowi, który spełnia warunki określone w Karcie Nauczyciela. Podlega on zarówno opodatkowaniu podatkiem dochodowym, jak i oskładkowaniu. Oznacza to, że od zasiłku należy pobrać zaliczkę na podatek oraz wszystkie składki ubezpieczeniowe, tzn. społeczne oraz zdrowotne. Pamiętaj, że prawo nauczyciela do jednorazowego zasiłku na zagospodarowanie wynika z art. 61 Karty Nauczyciela. Zgodnie z nim nauczyciel, który uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego w ciągu 2 lat od dnia podjęcia pierwszej pracy zawodowej w życiu w szkole i posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania danego stanowiska, otrzymuje w szkole, wskazanej jako podstawowe miejsce zatrudnienia, na swój wniosek, jednorazowy zasiłek na zagospodarowanie. Zasiłek na zagospodarowanie to równowartość 2-miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego otrzymywanego przez nauczyciela. Na złożenie wniosku o wypłatę zasiłku nauczyciel ma rok, licząc od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego. Nauczyciel może zostać zobowiązany do zwrotu otrzymanego zasiłku na zagospodarowanie, jeśli nie przepracuje w szkole 3 lat, licząc od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego. Oczywiście nie musi być to ta sama szkoła. W tym czasie nauczyciel może pracować w różnych placówkach. Ważne, aby wykonywał zawód nauczyciela. Podstawa prawna: • Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.). • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.). • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U....
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,22449,71506941,71506941,Zasilek_na_zagospodarowanie_pytanie.html


Temat: Naukę czas rozpocząć !
sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych. Zawierają one m.in. wykaz wszystkich stanowisk, w tym wyodrębniają stanowiska, na których nawiązanie stosunku pracy następuje w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnych organizowanych na podstawie...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,22911,27490900,27490900,Nauke_czas_rozpoczac_.html


Temat: pensje dla nauczycieli-pytanie do Rzecznika
pensje dla nauczycieli-pytanie do Rzecznika Chciałbym zapytać Pana Rzecznika: dlaczego w mieście Częstochowa, na dzień 01.04.2005 r. nie ma regulaminu określającego zasady i wysokość wynagrodzenia dla nauczucieli. Na stronie BIP zamieszczono uchwałę Rady Miasta nr 583/XLI/2005 z dnia 28.02.2005 r. w sprawie wysokości dodatków do wynagrodzenia na 2005 r. Ale ta uchwała ma status nieobowiązującej.Zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela nowy regulamin powinien obowiązywać od 01.01.2005 r., a stare obowiązują najdalej do końca lutego. Z tego wynika jasno, że od dnia 01.03.2005 r. w mieście Częstochowa nie obowiązuje żaden regulamin wynagradzania dla nauczycieli. Jak ... od jej uchwalenia. Czyżby pracownicy Edukacji o tym nie wiedzieli. Poza tym nie znalazłem w tym regulaminie bardzo istotnej kwestii, dotyczacej wysokości wynagrodzenia zasadniczego. Wiadomo, że wysokość minimalnych stawek określa minister w rozporządzeniu. Ale stawki te mogą być większe, w zależności od możliwości gminy. Skoro w naszym mieście mają one być minimalne to moim zdaniem należy to wyraźnie zapisać w regulaminie, bo z treści rozporządzenia nie wynika,że takie stawki obowiązują w Częstochowie. Ciekawy jestem, czy ktoś zastanawiał się na jakiej podstawie i w jakiej wysokości dyrektorzy szkół mają wypłacać wszelkie dodatki do wynagrodzenia dla nauczycieli od dnia 01.03.2005 r. Na jakich aktualnie zasadach odbywa się ustalanie wynagrodzeń dla dyrektorów i nauczycieli w naszym mieście? Wg stanu prawnego na dzień dzisiejszy to nie powinni dyrektorzy wypłacać wynagrodzenia ani też sami go otrzymywać. Z tego co mi wiadomo, to nadzór wniósł zastrzeżenia do tego regulaminu. Najbliższa sesja odbędzie się w kwietniu, plus miesiąc, to uchwała wejdzie w życie prawdopodobnie w czerwcu. Jakie zasady do tego czasu należałoby stosować? Czy można poznać Pana stanowisko w tej sprawie? Ps. Dzisiaj nie można na BIP-ie otworzyć treści tej uchwały, to dziwny...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,55,22270714,22270714,pensje_dla_nauczycieli_pytanie_do_Rzecznika.html